Privacy & Cookies

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in april 2022.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van vereniging RTC Twente aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website van http://www.rtctwente.nl krijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van vereniging RTC Twente? Neem dan contact met ons op via http://www.rtctwente.nl/contact

1. Algemeen

1.1 

De vereniging RTC Twente neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website van http://www.rtctwente.nl verstrekte informatie, echter kan vereniging RTC Twente niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 

De inhoud van de website http://www.rtctwente.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van de activiteiten van vereniging RTC Twente. Het gebruik van de website http://www.rtctwente.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. De vereniging RTC Twente is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van vereniging RTC Twente.

1.3 

Iedere aansprakelijkheid van vereniging RTC Twente is beperkt tot het in totaal door vereniging RTC Twente aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien vereniging RTC Twente niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 

De vereniging RTC Twente is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 

De vereniging RTC Twente is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6

De vereniging RTC Twente is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 

Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Indien gewenst zal vereniging RTC Twente deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites

2.1 

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De vereniging RTC Twente is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van de vereniging RTC Twente.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de vereniging RTC Twente of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de vereniging RTC Twente. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de vereniging RTC Twente.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 

Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Almelo exclusief bevoegd.

4.3

De vereniging RTC Twente behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement

De vereniging RTC Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging RTC Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement,
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Als vereniging RTC Twente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Secretariaat RTC Twente
HM Corwinstraat 8
7576 ZD Oldenzaal
http://www.rtctwente.nl/contac...

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door vereniging RTC Twente verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden[MO1] :

 • Voor registratie als lid en de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals innen contributie, ontvangen subsidies etc.
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging RTC Twente
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail, Twitter of WhatsApp.
 • Voor registratie bij de NTFU
 • Het kunnen deelnemen aan algemene ledenvergaderingen van de vereniging
 • Het begeleiden van nieuwe leden
 • Het versturen van facturen voor contributie betalingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Adres; – Woonplaats; – E-mailadres; Telefoonnummer; – Geboortedatum; - Geslacht; – Kledingmaat; -IBAN nummr.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van vereniging RTC Twente;
 • Aanmelding bij de Nationale Toer Fiets Unie (NTFU) ten behoeve van de aanmelding als lid van de NTFU,

Wij geven nimmer persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vereniging RTC Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging[MO2]

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Vereniging RTC Twente van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Bestuur RTC Twente

Fiets mee en word lid

Meld je aan bij RTC Twente, geniet van het fietsplezier en de vele voordelen!

Ik meld mij graag aan!

Contact

E-mail naar bestuur@rtctwente.nl

 • Volg ons op